ชื่อ :   รหัสผ่าน :     จำชื่อและรหัสผ่าน สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน
ช่วยเหลือ RSS
สมาชิกล่าสุด
วายุสิทธิ์ หวังจริยธรรม
ชื่อเล่น - วายุ
พิมลพร คำดี
ชื่อเล่น - พิมพ์
อรวรรณ บุญเพ็ง
ชื่อเล่น - สมหญิง
สมพร นิลแก้ง
ชื่อเล่น - ครูหน่อย
มู่ฮัมหมัด หมาดอี
ชื่อเล่น - อัสรี
Nutcha Phuphangoen
ชื่อเล่น - Tangmo
สุรีรัตน์ ทองอินทร์
ชื่อเล่น - อ้อม
อรัญญ์ ปัฏฐา
ชื่อเล่น - แพน
อรวรรณ แสงสว่าง
ชื่อเล่น - ขวัญ
mintra wongkad
ชื่อเล่น - matin
Blogs Article Update!!
เว็บไซต์ในเครือข่าย
แลกลิงค์
: HTML Code :
: BB Code :

ค้นหาข่าว :
เนื้อหาข่าว
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับเด็
กและเยาวชน Junior Science Talent Project (JSTP)

เป็นโครงการที่ต้องการเฟ้นหาเด็
กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเด็กที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เช่น ค่ายเสริมประสบการณ์  การฝึกทำวิจัยในห้องปฏิบัติการ โดยจะมีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงที่เป็น อาจารย์ และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยต่างๆ คอยแนะนำอย่างใกล้ชิด

ลักษณะกิจกรรมและการสนับสนุ
นจากโครงการ
•เปิดโลกวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกทักษะ กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์  การบรรยายพิเศษ  ทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรม สันทนาการ

•สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ และรับทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 5,000 – 10,000 บาท/โครงงาน

•มีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้
ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของ ประเทศ(Mentor) คอยดูแลและให้คำปรึกษาการทำงานทางวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่ เข้าร่วมโครงการ

• ได้รับพิจารณาคัดเลือกในการสนั
บสนุนทุนการศึกษา
และทุนวิจั
ยจนจบปริญญา เอก  จากโครงการ
เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยคุ
ภาพสูง โดยไม่ผูกพันการรับทุน

•สิทธิพิเศษต่างๆ เช่น  รับข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การเข้าร่วมกิจกรรมของบ้าน วิทยาศาสตร์
สิรินธร เป็นต้น

   กระบวนการคัดเลือก และบ่มเพาะเยาวชน ดำเนินการในเยาวชน 2 กลุ่ม
ดังนี้คือ


กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มผู้มีความสามารถพิ
เศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่เด็กและเยาวชนไทยระดับ มัธยมศึกษา จำนวน 100 คน/ปี ระยะเวลา 1 ปี

กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มผู้มีแววอัจฉริยภาพทางวิ
ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คัดเลือกจากกลุ่มแรก ปีละประมาณ 15 คน เข้ารับการสนับสนุ
นจากโครงการในระยะยาว ได้รับทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอกในประเทศไทย และทุนวิจัยในระหว่างศึกษา โดยมีกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างๆ

ผู้มีสิทธิ์สมัคร

รับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย ที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา

เปิดรับสมัคร


เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556


คัดเลือกจากใบสมัคร


เดือนมกราคม 2557


สอบสัมภาษณ์


เดือนกุมภาพันธ์ 2557


ประกาศผลการคัดเลือก


เดือนมีนาคม 2557


เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์


เดือนเมษายน 2557 ถึง เดือนมีนาคม 2558


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิ
ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับเด็
กและเยาวชน
โทรศัพท์ 0 2564  7000 ต่อ 1431,1433,1434,1436,1437 
โทรสาร 0 2564 7140

Email : jstp@nstda.or.th

ดาวน์โหลดใบสมัคร / ข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.nstda.or.th/jstp   และ http://www.jstp.org
โพสโดย : Administrator
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2556 11:45:55
อ่าน 4,847 ครั้ง

กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5643-4 ต่อ 53 โทรสาร 0-2281-8218
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
  Designed & Develop By Piesoft Co., Ltd.