ชื่อ :   รหัสผ่าน :     จำชื่อและรหัสผ่าน สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน
ช่วยเหลือ RSS
สมาชิกล่าสุด
วายุสิทธิ์ หวังจริยธรรม
ชื่อเล่น - วายุ
พิมลพร คำดี
ชื่อเล่น - พิมพ์
อรวรรณ บุญเพ็ง
ชื่อเล่น - สมหญิง
สมพร นิลแก้ง
ชื่อเล่น - ครูหน่อย
มู่ฮัมหมัด หมาดอี
ชื่อเล่น - อัสรี
Nutcha Phuphangoen
ชื่อเล่น - Tangmo
สุรีรัตน์ ทองอินทร์
ชื่อเล่น - อ้อม
อรัญญ์ ปัฏฐา
ชื่อเล่น - แพน
อรวรรณ แสงสว่าง
ชื่อเล่น - ขวัญ
mintra wongkad
ชื่อเล่น - matin
Blogs Article Update!!
เว็บไซต์ในเครือข่าย
แลกลิงค์
: HTML Code :
: BB Code :

ค้นหาข่าว :
เนื้อหาข่าว
ดร.พีรพันธุ์ รมว.วท. มอบแนวทางการทำงานตามนโยบายหลักของรัฐบาล สร้างประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบแนวทางการดำเนินนโยบายว่า จะเดินหน้าตามนโยบายหลักของรัฐบาล โดยเฉพาะแนวทางของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่อยากให้สร้างผลงานวิจัยจากโจทย์และปัญหาของประเทศ นำผลงานออกมาใช้กับทุกภาคส่วนให้มากขึ้น ซึ่งจะเริ่มต้นที่การแก้ปัญหาข้าว การเพิ่มมูลค่า พร้อมสร้างผลพลอยได้จากแกลบและรำ นอกจากนี้ จะเร่งดำเนินโครงการนักเรียนทุนรัฐบาลด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ โดยส่งไปศึกษายังต่างประเทศ เพื่อสร้างบุคลากรไว้รองรับการพัฒนาประเทศและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ หรือโลจิสติกส์ ซึ่งมีความต้องการนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจำนวนมาก รวมถึงจะให้ความสำคัญด้านการใช้ดาวเทียมเพื่อตอบโจทย์ภาคการเกษตรอย่างจริงจัง สนับสนุนให้งบ R&D ก้าวสู่ 1% ของ GDP โดยใช้นโยบายที่จะรวม 6ส1ว ให้อยู่ที่เดียวโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จะทำให้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในด้านการเกษตร การผลิต และอุตสาหกรรม โดยนำแผน วทน. ลงสู่จังหวัด เผยแพร่ให้ประชาชนรู้จักบทบาทกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากขึ้น

ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึง ผลการสรุปการดำเนินงาน ปี 2556  แบ่งเป็น 5 ข้อ ได้แก่ 1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 2. ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากำลังคน 3. สร้างความตระหนักและการเรียนรู้ให้เป็นสังคมฐานการเรียนรู้ 4. วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพของประเทศ 5.ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนำเข้าผลงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์บริการสังคม โดยการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 10,672.89 ล้านบาท

       ในส่วนของแผนการดำเนินงานปี 2557 นั้น กรอบงบประมาณจ่ายที่ได้รับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากปี 2556 จำนวน 10,672.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.30% เป็นจำนวน 11,665.71 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเริ่มที่โครงสร้างพื้นฐาน/ผลิตภาพ/วิจัยและพัฒนา/คน/คุณภาพชีวิต/ความ รู้/ความยุติธรรม/กฏระเบียบ เพื่อให้หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง/และลดความเหลื่อมล้ำ/เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ประเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนา แบ่งเป็น 3 ข้อ ได้แก่ 1.การขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP งบประมาณการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 7,999.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.51 ของงบประมาณกระทรวงวิทย์ฯ 2.Talent Moblility การใช้ประโยชน์จากกำลังคนด้าน ว.และ ท. งบประมาณการพัฒนากำลังคนของ กระทรวงฯ 3,348.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.70 ของงบประมาณกระทรวงวิทย์ฯ 3.การใช้ประโยชน์ Regional Science Park งบประมาณด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ของกระทรวงฯ 318 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.73 ของงบประมาณกระทรวงฯ
    

ที่มา กระทรวงวิทยาศาสตร์

โพสโดย : Administrator
วันที่ : 6 กรกฎาคม 2556 13:43:07
อ่าน 6,720 ครั้ง

กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5643-4 ต่อ 53 โทรสาร 0-2281-8218
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
  Designed & Develop By Piesoft Co., Ltd.