ชื่อ :   รหัสผ่าน :     จำชื่อและรหัสผ่าน สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน
ช่วยเหลือ RSS
สมาชิกล่าสุด
วายุสิทธิ์ หวังจริยธรรม
ชื่อเล่น - วายุ
พิมลพร คำดี
ชื่อเล่น - พิมพ์
อรวรรณ บุญเพ็ง
ชื่อเล่น - สมหญิง
สมพร นิลแก้ง
ชื่อเล่น - ครูหน่อย
มู่ฮัมหมัด หมาดอี
ชื่อเล่น - อัสรี
Nutcha Phuphangoen
ชื่อเล่น - Tangmo
สุรีรัตน์ ทองอินทร์
ชื่อเล่น - อ้อม
อรัญญ์ ปัฏฐา
ชื่อเล่น - แพน
อรวรรณ แสงสว่าง
ชื่อเล่น - ขวัญ
mintra wongkad
ชื่อเล่น - matin
Blogs Article Update!!
เว็บไซต์ในเครือข่าย
แลกลิงค์
: HTML Code :
: BB Code :

ค้นหาข่าว :
เนื้อหาข่าว
ครูฟิสิกส์สร้างนักประดิษฐ์

          ด้วยความเชื่อมั่นว่านักเรียนที่ด้อยโอกาสไม่ได้ขาดความรู้ความสามารถ เพียงแต่เขาขาดโอกาสในการเรียนรู้ และขาดเวทีแสดงความสามารถ

         ครูพิสัน โพนทัน ครูฟิสิกส์วัย 34 ปี โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  ซึ่งรับผิดชอบสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6  และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 จึงมุ่งมั่น ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ  ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการกับศาสตร์สาขาอื่น ๆ โดยพยายามดึงศักยภาพของนักเรียนในแต่ละด้านที่มีอยู่ออกมาให้ได้มากที่สุด

    ครูพิสัน บอกว่า แนวทางการสอนที่นำมาใช้ คือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ช่วยพัฒนาคุณลักษณะตามวัยของนักเรียน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญาตลอดจนพัฒนากระบวน การคิด กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของชุมนุม เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติในสิ่งที่ชอบและพัฒนาศักยภาพในด้านนั้น ๆ ให้สูงขึ้น และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในอนาคตต่อไป

          ครูพิสันได้จัดตั้งชุมนุมหุ่นยนต์และเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุขึ้น จากนั้นแยกนักเรียนที่สนใจด้านต่าง ๆ เช่น หุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ เครื่องร่อน เครื่องบินบังคับด้วยวิทยุ การทำโครงงานด้วยหุ่นยนต์ เมื่อได้กลุ่มนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนกำหนดเป้าหมายร่วมโดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดขึ้น โดยไม่ได้มุ่งเน้นที่รางวัล แต่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม

          แม้จะไม่ได้มุ่งหวังรางวัลแต่ผลงานประดิษฐ์ของนักเรียนก็สามารถคว้ารางวัลได้จากหลายเวที เช่น ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย และเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) หรือเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น

          "ประโยชน์ที่ได้จากการจัดตั้งชุมนุมหุ่นยนต์และเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ และการหาเวทีให้ได้แสดงความสามารถ ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ในทางที่ถูกต้อง" ครูพิสันกล่าว

          ความภาคภูมิใจของครูท่านนี้ก็คือ ผลสอบโอเน็ตของนักเรียน ม.6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ  ครูพิสันยังได้รับรางวัลดีเด่นเชิดชูเกียรติครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 28   รางวัลเหรียญทองการประกวดตามโครงการเส้นทางสร้างสรรค์  รวมทั้งเป็นตัวแทนสถานศึกษาส่งผลงานเข้ารับการประกวดครูแสนดี ปีการศึกษา 2556 อีกทั้งยังขยายผลการจัดกิจกรรมโดยทำหน้าที่เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้แก่เพื่อนครูอีกด้วย

          สำหรับแรงบันดาลใจที่ทำให้ครูพิสันมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานก็คือ "ทุนการศึกษาที่ได้รับจากโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)"  รุ่นที่ 6  ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ซึ่งภายหลังจบการศึกษาก็ได้ตั้งปณิธานเอาไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะต้องนำความรู้ที่ได้มาสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน โดยได้ลงมือทำมาอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาการทำงานไปเรื่อย ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง ด้วยแรงใจและไฟฝันที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม

ที่มา เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 19 ก.ย. 2556
โพสโดย : Administrator
วันที่ : 20 กันยายน 2556 09:10:35
อ่าน 15,460 ครั้ง

กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5643-4 ต่อ 53 โทรสาร 0-2281-8218
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
  Designed & Develop By Piesoft Co., Ltd.