รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร

ความรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
กฎการใช้บอร์ด
1. การเขียน หรือ แสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ กระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ทีมงาน School.net ไม่รับผิดชอบใด ๆ หากมีการใช้ถ้อยคำหยาบคายขึ้นใน webboard ของคุณ หรือนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ลามกอนาจาร หากตรวจพบจะดำเนินการลบออกทันที
3. ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น ด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจนทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
4. ไม่อนุญาตให้โพสต์เนื้อหาที่เป็นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือ เชิญชวนให้ซื้อสินค้าและบริการใด ๆ ทั้งสิ้น
5. ทีมงาน School.net ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร

โพสต์โดย rujapa เมื่อ 05 มิ.ย. 2015, 14:14

ชื่องานวิจัย รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้สำนักงาน รายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (Office today.com) ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย นางสาวรุจาภา อุทัยรัตน์
ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้สำนักงาน รายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (Office today.com) ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้สำนักงาน รายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 5 (Office today.com) ให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อน - หลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้สำนักงาน รายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 5 (Office today.com) ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 3) เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้สำนักงาน รายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 5 (Office today.com) ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (Office today.com) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 กลุ่ม รวม 56 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 กลุ่ม จำนวน 30 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้สำนักงาน รายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 5 (Office today.com) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้สำนักงาน รายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 5 (Office today.com) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 แผน รวมเวลา 18 คาบ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้สำนักงาน รายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 5 (Office today.com) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 3 ต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้สำนักงาน รายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 5 (Office today.com) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) แบบ Dependent
ผลการศึกษา พบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้สำนักงาน รายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 5 (Office today.com) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 85.00/84.00
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1 เรียนรู้สำนักงาน รายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 5 (Office today.com) ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้สำนักงาน รายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 5 (Office today.com) ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.62
rujapa
 
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2015, 13:54

ย้อนกลับไปยัง สาระความรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกบทเรียน

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron